Personvernerklæring

Personvernerklæringa forklarar kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringa gjeld for handsaminga av personopplysningar som blir gjort av Malakoff.no på Malakoff.no og tilknytta digitale kanalar.

Personopplysningar er alle typer av informasjon som kan relaterast til ein identifiserbar person, slik som namn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på kva opplysninger vi har om deg, eller noko er uklart, ta gjerne kontakt med oss på gunn@malakoff.no.

Når og korleis vi samlar inn personopplysningar

Malakoff samlar ikkje inn personopplysningar med mindre du sjølv oppgjer dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post.

Kva brukast personopplysningane til?

Vi treng opplysningane for å halde kontakt med deg og kartlegge dine behov for eit mogleg framtidig kundeforhald. Dette er nyttig for oss for å finne ut kva innhald som er spesielt interessant for deg.Dine personopplysningar vert ikkje brukt til andre formål enn det som opprinneleg var intensjonen.

Kven som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Malakoff og våre leverandørar når det er naudsynt, som har tilgang til personopplysningane. Vi skal bruke alle rimelege forsiktighetsreglar for å sikre at våre medarbeidarar og tredjepartar som har tilgong til opplysningar om deg, har adekvat informasjon for å sikre at dei behandlar desse opplysningane i samsvar med denne erklæringa og våre forpliktingar etter personvernlovgivninga. Vi sel aldri informasjonen vidare til tredjepartar.

Kvifor samlar vi inn data?

Vi bruker personopplysningar for å kunna sikra deg ei god brukaroppleving av nettsida vår. Dette gjeld både for handel og betaling, men også løysingar som rett skjermvisning på eininga du brukar. Vi ønsker å gi deg relevant marknadsføring basert på åtferda di hos oss. Opplysningane gjer det mogleg for oss å forstå marknadstrendar, og dessutan forbetra den digitale kommunikasjonen vår. Vi bruker personopplysningar for å sikra tenestene våre mot ulike former for misbruk og svindel.

Kor lenge lagrar vi data?

Dersom du har eit kundeforhold med oss, lagrar vi dine personopplysningar so lenge kundeforhaldet varar. I tilfelle kor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved ein seinare anleidning, beheld vi dine opplysninger også etter avslutta kundeforhald. Vi beheld naudsynte opplysningar for reknskap av historiske grunnar.

Detaljar om tredjeparts leverandørar

Fylgjande tredjeparts leverandørar kan også innhente og lagre informasjon på Malakoff.no

Google Analytics
Vi samlar inn statistikk om korleis våre tenester brukast. Google Analytics brukar informasjonskapslar slik at vi kan merke oss trender i korleis nettsidene brukast. Vi bruker dataen til å forbetre nettstaden og for å få meir kunnskap om kva av våre tenester du er interessert i. Handsaminga av opplysningane gjer det mogleg å lage ei betre brukaroppling for deg. Du kan lese meir om vår bruk av Cookies/Informasjonskapslar her.

Kontakt via e-post, telefon og sms
Som kunde kan det hende at dialogen med oss går føre seg på e-post, telefon og sms. Dette kan gjelde generelle ting rundt ditt kundeforhald. Eksempler på dette kan vere stadfesting av varer eller tenester du har eller skal tinge. Din kontaktinformasjon og tekstleg korrespondanse vert lagra i desse tilfella.

Din rett til innsyn, retting og sletting
Viss vi behandlar personopplysningar om deg, har du rett til innsyn i dine eigne opplysningar. Du kan be om å få ein kopi av opplysningane vi har registrert om deg. Det gjerast ved å ta kontakt med oss på gunn@malakoff.no. Dersom personopplysningane er uriktige, ufullstendige eller du ikkje har adgang til å behandle dei, kan du også be oss rette opplysningane.

 

Bruk av cookies på Malakoff.no

Informasjonskapslar er en viktig del av internett. Utan dei ville nettstader vere mykje mindre interaktive og nyttige. E-handel ville for eksempel være umogleg. Informasjonskapslar gjer nettstedar muligheten til å hugse og forbetre.

Informasjonskapslar (cookies)

Ein informasjonskapsel (også kjent som en cookie) er data som blir lagra på brukaren si datamaskin når brukaren åpnar ei nettside. Ein informasjonskapsel kan brukast til å sjå kor ofte ei nettside blir vitja, kartlegge kor brukaren navigerar eller lagrar innloggingsdata på nettstaden. For deg som brukar kan dette føre til ei betre oppleving og ei meir optimalisert nettside. Det kan vere veldig nyttig for nettside-eigarar å bruke informasjonskapslar slik at vi kan merke oss brukarmønster, og bruke dataen til å forbetre nettstaden. Vi bruker i hovudsak måle- og analyseverktyet Google Analytics. Du kan lese meir om Google si personvernerklæring her.

Formålet med bruken

Vi vil gi deg mest mogleg relevant informasjon når du er på vår nettside, og lagrar derfor dataen din når du vitjer nettstaden vår. Vi gjør dette slik at vi kan sjå kva som vekker brukaren si interesse.

Slik avviser eller slettar du dine cookies

For avvisning av cookies må du endre innstillingane i din nettlesar. Kor du finn desse innstillingane avhenger av kva nettlesar du nyttar. Vær varsam på at dersom du gjer dette, vil det vere nokre funksjonar og tenester du ikkje kan nytte fordi desse funksjonane og tenesterne forutset at heimesida kan hugse vala du foretek.

Cookies som du tidligare har akseptert, kan du seinere enkelt slette. Nyttar du ein PC med ein nyere nettlesar, kan du slette dine cookies ved å nytte snarvegstastane: «CTRL + SHIFT + Delete» i loggen av vitja nettstader.